Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 06/2009/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do  –  Hạnh phúc

________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về

tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79)

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (sau đây viết tắt là Công ước SAR 79) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích của Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) là thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước SAR 79 nhằm phát triển và tiến hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn thông qua việc thiết lập một kế hoạch chung để tổ chức kịp thời hoạt động tìm kiếm, cứu nạn những người lâm nạn trên biển; thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức và lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

2. Yêu cầu của Kế hoạch là thiết lập hệ thống, xác định vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam, tổ chức và đảm bảo kịp thời áp dụng các biện pháp để tìm kiếm, cứu nạn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho những người bị nạn hoặc có thể gặp nạn khi nhận được thông tin báo nạn trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam; tăng cường sự hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp tìm kiếm và cứu nạn góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển của Việt Nam.

 

II. NHIỆM VỤ

 

1. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng quy định Công ước SAR 79.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển đáp ứng quy định Công ước SAR 79.

3. Xây dựng và kiện toàn hệ thống chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thông tin liên lạc và nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm và cứu nạn trên biển đáp ứng yêu cầu Công ước SAR 79.

4. Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ và bảo vệ môi trường biển để kịp thời hỗ trợ cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trên biển trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam theo quy định của Công ước SAR 79.

5. Hợp tác, phối hợp quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam theo quy định của Công ước SAR 79.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các nhiệm vụ, đề án, dự án; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; thời gian thực hiện của Kế hoạch giai đoạn 2009 – 2015 được quy định trong Phụ lục “Danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án” ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện

1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79.

b) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 25 tháng 01 hàng năm và đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Công ước SAR 79; sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch giai đoạn  2009 – 2010 và tổng kết giai đoạn 2009 – 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Thống nhất với Bộ Giao thông vận tải thành lập Ban Thư ký (Bộ phận thường trực) triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79 tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối quan hệ với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) có trách nhiệm:

a) Thông báo Tổng Thư ký IMO về: cơ quan phụ trách tìm kiếm và cứu nạn; vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam; vị trí các Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn và Trạm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn; hệ thống thông tin tìm kiếm, cứu nạn; các hình thức cơ bản của các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn; tình hình thực hiện Công ước SAR 79 tại Việt Nam.

b) Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ Công tác nghiên cứu, đề xu�t phương án và tổ chức đàm phán về vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu về ý kiến tham gia của Việt Nam đối với các đề xuất sửa đổi nội dung Công ước SAR 79 của các quốc gia thành viên hoặc Tổng Thư ký IMO, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

d) Cập nhật tài liệu, thông tin của IMO liên quan đến thực hiện Công ước SAR 79 để cung cấp cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan tại Việt Nam.

đ) Hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của IMO trong đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ quản lý, điều hành và thực hiện tìm kiếm và cứu nạn cũng như các hỗ trợ về tài chính cho Việt Nam.

3. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển theo phạm vi quản lý có trách nhiệm:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã được phân công cho cả giai đoạn từ năm 2009 – 2015 theo quy định.

b) Rà soát, bổ sung nội dung theo quy định của Công ước SAR 79 và các tiêu chuẩn tối thiểu, hướng dẫn của IMO về tìm kiếm và cứu nạn Hàng không và Hàng hải trong quá trình triển khai đề án, dự án quy định tại Điều 2 đang được Thủ tướng Chính phủ phân công cho các Bộ, ngành thực hiện.

c) Thông báo kết quả thực hiện nội dung được phân công về Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn khác trong kế hoạch hàng năm, giai đoạn 2009 – 2010 và giai đoạn 2011 – 2015; nghiên cứu bổ sung kinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ trong Kế hoạch chưa được cấp vốn theo quy định.

5. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phải phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển lập và phê duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án để xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch theo đúng quy chế quản lý đầu tư, xây dựng và các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách Xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– UBQG Tìm kiếm Cứu nạn;

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

 

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.