Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TP HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 05/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ (MẪU) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN – HUYỆN

_______

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 30/TTr-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện.

Điều 2. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Ủy ban nhân dân quận – huyện chỉ đạo xây dựng và quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– TT Thành ủy; Thường trực HĐND. TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

– Sở Nội vụ (3b); Sở Tư pháp;

– Các Sở ngành thành phố;

– VPHĐ-UB: PVP/VX, PhòngVX;

– Lưu:VT, (VX-Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Tags: , , ,

Comments are closed.