Quyết định số 03/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19/09/2008

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN

Số: 03/QĐ-BCĐLTTNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

giai đoạn 2008 – 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương

 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Căn cứ Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 – 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương;

– VPCP (KTTH);

– Lưu: VT, BCĐLTTNCN.

TRƯỞNG BAN

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

giai đoạn 2008 – 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BCĐLTTNCN

ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương)

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Các đơn vị tham gia

Ghi chú

I

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tháng 01 năm 2008

Tháng 9 năm 2008

VP Chính phủ

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Các thành viên Chính phủ

Đã ban hành

2

Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

Tháng 01 năm 2008

Tháng 9 năm 2008

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành, UBND các địa phương

 

3

Thông tư liên tịch hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Tháng 9 năm 2008

Tháng 9 năm 2008

Bộ Tài chính

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

 

4

Thông tư hướng dẫn việc khai đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh trong trường hợp đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.

Tháng 8 năm 2008

Tháng 9 năm 2008

Bộ KHĐT

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

UBND các địa phương

 

5

Quyết định về việc ban hành chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân.

Tháng 8 năm 2008

Tháng 12 năm 2008

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

6

Quyết định về tỷ lệ thu nhập chịu thuế để áp dụng đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Tháng 8 năm 2008

Tháng 12 năm 2008

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

II

TỔ CHỨC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Đề án tổng thể Tuyên truyền Luật thuế thu nhập cá nhân trình Ban Chỉ đạo Trung ương thông qua.

Tháng 9 năm 2008

Tháng 10 năm 2008

Bộ Tài chính

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp

 

2

Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền theo nội dung của Đề án Tuyên truyền đã được thông qua

Tháng 10 năm 2008

Tháng 12 năm 2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

 

3

Tổ chức phổ biến Luật Thuế thu nhập cá nhân

Đang thực hiện

Tháng 12 năm 2010

Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính

 

4

Tổ chức tuyên truyền Luật Thuế thu nhập cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đang thực hiện

Tháng 12 năm 2010

Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Đài truyền thanh, truyền hình và các báo, tạp chí ở cả Trung ương và địa phương

 

5

Xây dựng và phát hành tờ rơi tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân

Đang thực hiện

Tháng 11 năm 2008

Bộ Tài chính

Cục Thuế các địa phương 

 

6

Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế:

– Hình thành các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

Đang thực hiện

30/9/

2008

Bộ Tài chính

Cục Thuế các địa phương 

 

– Triển khai hoạt động các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

Tháng 10 năm 2008

Thường xuyên

Bộ Tài chính

Cục thuế các địa phương

 

III

XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN:

1

Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế:

– Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho các cơ quan chi trả thu nhập, các cá nhân kinh doanh hiện chưa có mã số thuế.

Đang triển khai

Tháng 12 năm 2008

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành và UBND các địa phương

 

– Tổ chức đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho các đối tượng khác thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân

Tháng 6 năm 2009

Tháng 12 năm 2009

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành và UBND các địa phương

 

2

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 291 về quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Đã triển khai

Hết năm 2010

NHNNVN

Các Bộ, ngành, UBND các địa phương

 

3

Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tháng 9 năm 2008

Hết năm 2010

Bộ TN & MT

Các Bộ, ngành, UBND các địa phương

 

4

Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Tháng 9 năm 2008

Hết năm 2010

Bộ Xây dựng

Các Bộ, ngành, UBND các địa phương

 

5

Điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với giá cả thị trường

thường xuyên

Thường xuyên

Bộ TN & MT

UBND các địa phương

 

6

Hoàn thiện các cơ chế quản lý đối với thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán

Quý III năm 2008

Thường xuyên

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành, địa phương

 

7

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lao động, tiền lương để kiểm soát việc chi trả tiền lương, tiền công thực tế của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật

Tháng 9 năm 2008

Thường xuyên

Bộ LĐTB&XH

Các Bộ, ngành, địa phương, Tổng LĐLĐ Việt Nam

 

8

Xây dựng cơ chế, quy chế trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà đất, quản lý lao động, xuất nhập cảnh, ngân hàng, Ủy ban chứng khoán, Kho bạc nhà nước để phục vụ công tác quản lý thuế.

Tháng 9 năm 2009

Tháng 12 năm 2009

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành có liên quan

 

9

Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Đang triển khai

Thường xuyên

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành có liên quan

 

10

Kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc không chấp hành pháp luật về thuế;

Đang triển khai

Thường xuyên

Bộ Công an

Các Bộ, ngành có liên quan

 

11

Tổ chức đào tạo chính sách thuế, nghiệp vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ thuế từ trung ương đến địa phương:

Tháng 9 năm 2008

15/12/

2008

Bộ Tài chính

Các đơn vị thuộc ngành tài chính

 

12

Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế:

– Tập huấn cho các đơn vị chi trả thu nhập;

Tháng 10 năm 2008

15/11/

2008

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành và UBND các địa phương

 

– Tập huấn cho các cá nhân kinh doanh;

Tháng 10 năm 2008

30/11/

2008

Cục thuế các địa phương

UBND quận huyện

 

 

– Cho cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương, cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, ….

Tháng 01 năm 2009

31/12/

2009

Cục thuế các địa phương

Các đơn vị chi trả thu nhập

 

13

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

– Xây dựng phần mềm kế toán hỗ trợ các đơn vị chi trả thu nhập;

Tháng 10 năm 2008

Tháng 12 năm 2008

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

– Xây dựng Hệ thống ứng dụng cho đăng ký thuế

Tháng 9 năm 2008

Tháng 6 năm 2009

Bộ Tài chính

Các địa phương

 

– Xây dựng Hệ thống ứng dụng cho xử lý tờ khai Tháng và xử lý chứng từ thu, nộp

Tháng 9 năm 2008

Tháng 10 năm 2009

Bộ Tài chính

Các địa phương

 

– Xây dựng Hệ thống ứng dụng cho xử lý tờ khai quyết toán thuế

Tháng 9 năm 2008

Tháng 12 năm 2009

Bộ Tài chính

Các địa phương

 

14

Kiện toán tổ chức bộ máy ngành thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế TNCN

Đang thực hiện

Tháng 12 năm 2008

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

IV

MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC

1

Kiểm tra và đôn đốc các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân tại địa phương theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đang thực hiện

Tháng 9 năm 2008

Ban Chỉ đạo Trung ương

 

 

2

Kiểm tra các Bộ, ngành, các Ban Chỉ đạo địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tháng 9 năm 2008

Thường xuyên

Ban Chỉ đạo Trung ương

 

 

3

Kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân tại các địa phương

Tháng 11 năm 2008

31/12/

2008

Ban Chỉ đạo Trung ương

 

 

4

Chỉ đạo các Bộ, ngành, các Ban Chỉ đạo địa phương kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Tháng 01 năm 2009

Thường xuyên

Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo địa phương

Các đơn vị trực thuộc

 

5

Theo dõi, đôn đốc các Ban Chỉ đạo địa phương thực hiện theo đúng kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo Trung ương thông qua

Hàng tháng

Thường xuyên

Ban Chỉ đạo TW

Các Bộ, ngành, địa phương

 

6

Nắm tình hình, phát hiện các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân để đề ra các biện pháp phòng ngừa.

Hàng tháng

Thường xuyên

Bộ Công an

Các Bộ, ngành

 

7

Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp:

– Kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị chi trả và đối tượng nộp thuế thực hiện đăng ký thuế, khấu trừ thuế, kê khai, nộp thuế;

Tháng 01 năm 2009

Thường xuyên

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

– Tổ chức tiếp nhận, xử lý tờ khai thuế và theo dõi thu nộp;

Tháng 01 năm 2009

Thường xuyên

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

– Chuẩn bị các điều kiện để quyết toán thuế TNCN năm 2009;

Tháng 10 năm 2009

Tháng 6 năm 2010

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

– Tiếp nhận và xử lý các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009;

Tháng 01 năm 2010

Tháng 6 năm 2010

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

Tổ chức kiểm tra thí điểm việc khai thu nhập, gia cảnh của đối tượng nộp thuế;

Tháng 03 năm 2010

Hết năm 2010

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

– Tổ chức kiểm tra hoàn thuế cho các cá nhân nộp thừa thuế thu nhập cá nhân;

Tháng 6 năm 2010

Tháng 9 năm 2010

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

– Thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị chi trả và đối tượng nộp thuế và xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm;

Tháng 4 năm 2010

Thường xuyên

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

– Theo dõi, quản lý nợ, tổ chức cưỡng chế thu nợ;

Tháng 03 năm 2010

Hết năm 2010

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương

 

8

Tổng hợp nhanh kết quả triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009 trong cả nước;

Tháng 6 năm 2009

Tháng 7 năm 2009

Tổ Thường trực

Ban Chỉ đạo các địa phương

 

9

Tổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân

– Ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết

Tháng 12 năm 2009

Tháng 01 năm 2010

Ban Chỉ đạo Trung ương

Bộ Tài chính và Tổ Thường trực

 

– Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng kết và gửi báo cáo về BCĐ TW;

Tháng 02 năm 2010

Tháng 03 năm 2010

BCĐ các tỉnh, thành phố

Các Cục Thuế

 

– Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân trong cả nước và trình Ban Chỉ đạo Trung ương;

Tháng 3 năm 2010

Tháng 4 năm 2010

Tổ Thường trực

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

 

– Lập báo cáo tổng kết 01 năm triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân trình Thủ tướng Chính phủ;

Tháng 4 năm 2010

Tháng 5 năm 2010

Ban Chỉ đạo Trung ương

Bộ Tài chính và Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.