Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

___________

Số: 03/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Kon Tum, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ

THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ

 ___________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội – Ban vật giá Chính phủ; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Công văn số 9604/BYT-HB ngày 14/12/2007 của Bộ Y tế về việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, khóa IX kỳ họp thứ 11;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành bảng giá thu viện phí tại Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum để làm cơ sở thanh toán Bảo hiểm y tế (có bảng giá chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân; Giám đốc các Sở: Y tế, Sở Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trương Thị Ngọc Ánh


 

Tags: , , ,

Comments are closed.