Quyết định 982/QĐ-TTg ngày 23/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 08/TTr-BTNMT ngày 28 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1008/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 7 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể và 16 cá nhân thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

 


DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 982/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Tập Thể:

1. Văn Phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn – Địa chất công trình Miền Bắc, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5. Liên đoàn Trắc địa Địa hình, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6. Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 203, Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

7. Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Cá nhân:

1. Ông Lê Kim Sơn, Quyền Vụ trưởng Vụ khoa học – Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Ông Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, Bô Tài nguyên và Môi trường;

3. Ông Cao Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Ông Lê Hoàng Long, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ công nghệ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trương;

5. Ông Lê Thế Chơng, Giám đốc Chi nhánh Công ty Đo đạc địa chính và Công trình tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6. Ông Bùi Xuân Liễu, Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 204, Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

7. Ông Trần Việt Dũng, Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Đo đạc địa chính và Công trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

8. Ông Chu Hòa Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Đo đạc Ảnh Địa hình, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

9. Ông Lê Mậu Từ, Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 205, Công ty Đo đạc Ảnh Địa hình, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

10. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Công ty Đo đạc Ảnh Địa hình, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

11. Ông Nguyễn Thành Vạn, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

12. Ông Vũ Trường Sơn, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất biển, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

13. Ông Phan Xuân Ban, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Lao động, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

14. Ông Nguyễn Văn Ngư, Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Thủy văn Địa chất công trình 701, Liên đoàn Địa chất Thủy văn – Địa chất công trình Miền Trung, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

15. Ông Phan Đức Hiếu, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Trắc địa Địa hình, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

16. Ông Vũ Ngọc Trân, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Thủy văn – Địa chất Công trình Miền Trung, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc

Tags: ,

Comments are closed.