Quyết định 97/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 30/12/2008

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông Tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1036/STTTT-VP ngày 08 tháng 10 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 870/TTr-SNV ngày 24 tháng 10 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với quy định của Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở – ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

   Như Điều 4;

   Văn phòng Chính phủ;        

   Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp;

   Bộ Thông tin và Truyền thông;

   Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

   Thường trực Thành ủy;

   Thường trực HĐND. TP;

   TTUB: CT, các PCT;

   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

   Ban Tổ chức Thành ủy;

   Ban Tuyên giáo Thành ủy;

   Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;

   VPHĐ-UB: Các PVP;

   Các Phòng CV, TTCB;

   Lưu:VT, (CNN-HH) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài

Tags: 

Comments are closed.