Quyết định 96/2008/QĐ-TTg ngày 11/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác

___________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 88-CV/BCA(V12) ngày 30 tháng 6 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác được ký tại An-ka-ra, thủ đô nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22 tháng 8 năm 2008.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên.

Điều 3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thành lập Tiểu ban phòng, chống tội phạm thuộc khuôn khổ Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai thực hiện Hiệp định này./.

 

 

Nơi nhận:

– TTg, các PTTg CP;

– Các Bộ: Ngoại giao (2), Tư pháp (2), Công an,

  Công Thương, Quốc phòng;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: PL, KGVX, NC, TH, HC,

  TTĐT;

– Lưu: VT, QHQT(3).34.

 THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.