Quyết định 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

––––––

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 67 và khoản 3 Điều 76 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1591/2007/QĐ-BKH do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 24/12/2007.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

Website Chính phủ; Công báo;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Các Sở KH và ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KH&ĐT;

– Lưu: Văn thư, Vụ QLĐT(20b).

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Võ Hồng Phúc

Tags: ,

Comments are closed.