Quyết định 91/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố là 10% (Mười phần trăm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;

– Cục KTVB – Bộ Tư pháp;

– Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND TP;

– TT UB: CT, các PCT;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;

– VPHĐ-UB: các PVP;

– Các Phòng CV; TTCB;

– Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng

Tags: ,

Comments are closed.