Quyết định 90/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 25/12/2008ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 53/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số khuyến khích đầu tư tại khu công nghệ cao;

Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Viết Nam đến năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 11168/TTr-STC-BVG ngày 12 tháng 11 năm 2008 và của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1025/STTTT-KHTH ngày 07 tháng 10 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay sửa đổi điểm c Điều 3 Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung, như sau:  

“c) Về dịch vụ duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật: Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung được phép thu dịch vụ duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật từ các nhà đầu tư sử dụng đất tại Công viên phần mềm Quang Trung. Mức thu cụ thể, do Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung tự tính toán trên cơ sở thoả thuận với các nhà đầu tư và đủ đảm bảo tự cân đối thực hiện duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật tại Công viên phần mềm Quang Trung theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công viên phần mềm Quang Trung.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; các nội dung không sửa đổi tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các
Sở – ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Giám đốc
Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung và các nhà đầu tư sử dụng đất tại Công viên phần mềm Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND thành phố;

– Thường trực UBND thành phố;

– VPHĐ-UB: các PVP;

– Các Phòng CV; TTCB;

– Lưu: VT, (CNN/HH) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài

Tags: 

Comments are closed.