Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 07/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 2250/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 894/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 6 năm 2007).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho:

1. Nhân dân và cán bộ phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

2. Nhân dân và cán bộ xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

– UBND tỉnh Quảng Ninh;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai.

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tags: ,

Comments are closed.