Quyết định 885/QĐ – TTg ngày 07/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Tờ trình số 3930/TTr-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 908/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 7 cá nhân thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo), đã có  thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Công Thương;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Tập thể:

1. Công ty Xăng dầu An Giang, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

2. Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

3. Công ty Xăng dầu Vĩnh Long, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Cá nhân:

1. Ông Bùi Ngọc Bảo, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

2. Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

3. Ông Nguyễn Văn Hiến, Trưởng phòng, Phòng Công nghệ – Đầu tư, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

4. Ông Hà Văn Dính, Chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

5. Bà Lê Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu  Thừa Thiên Huế, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

6. Bà Trần Thị Phượng, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

7. Ông  Phạm Văn Vinh, Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật vật tư, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Tags: ,

Comments are closed.