Quyết định 884/QĐ-TTg ngày 07/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 814/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 03 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Ninh Bình;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (  b).

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 884/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008

của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

1. Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình;

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình;

3. Thanh tra tỉnh Ninh Bình;

4. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

5. Ông Đinh Chung Phụng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình;

6. Ông Nguyễn Mạnh Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình;

7. Ông Mai Văn Tuất, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tags: ,

Comments are closed.