Quyết định 882/QĐ-TTg ngày 07/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Tờ trình số 2915/TTr-BCT ngày 11 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 774/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 03 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

– Bộ Công Thương;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai.

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

____________________

 

1. Ban Nghiệp vụ chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương;

2. Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Cao đẳng Thương mại, Bộ Công Thương;

3. Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại, Bộ Công Thương;

 Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

4. Ông Phạm Quang Viễn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương;

5. Ông Nguyễn Tiền Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại, Bộ Công Thương;

6. Ông Hoàng Tiến Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Vĩnh Phú, Bộ Công Thương;

 Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tags: ,

Comments are closed.