Quyết định 871/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Đoàn Xuân Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bản số 103 TTr/BCSĐ-TCCB-m, ngày 20 tháng 5 năm 2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 41/TTr-BNV, ngày 24 tháng 6 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Xuân Hưng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Đoàn Xuân Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

– Như Điều 3;

– Ban Bí thư (để báo cáo);

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– Ban Tổ chức Trung ương;

– VPCP: BTCN các Phó Chủ nhiệm,

  Vụ QHQT, TTĐT, VPBCS (2)

– Lưu: VT, TCCV. T

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấ

Tags: ,

Comments are closed.