Quyết định 870/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Văn Tất Thu giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 16-TTr/BNV, ngày 11 tháng 4 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Tất Thu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ông Văn Tất Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Ban Bí thư (để báo cáo);

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– Ban Tổ chức Trung ương;

– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

  Vụ KGVX, TTĐT, VPBCS (2);

– Lưu: VT, TCCV. T 24

 THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn T

Tags: , ,

Comments are closed.