Quyết định 868/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2322-TTr/VPCP, ngày 10 tháng 4 năm 2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1265/TTr-BNV, ngày 02 tháng 5 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Phạm Văn Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Ban Bí thư (để b/c);

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– Ban Tổ chức Trung ương;

– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

Vụ KTTH, TTĐT, VPBCS (2);

– Lưu: VT, TCCV. T 25

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

Tags: ,

Comments are closed.