Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– VPCP, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

– VPTW Đảng và các Ban của Đảng;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Cơ quan TW của các đoàn thể;

– Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Các Tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;

– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);

– Công báo, Website Chính phủ;

– Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tags: 

Comments are closed.