Quyết định 701/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2009

 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

          Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Công văn số 3106/UBND ngày 06/05/2008 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng

          Điều 2. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

          – Chuẩn bị đủ các điều kiện để mở ngành đào tạo và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ khác thấp hơn đối với các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế và Kỹ thuật khi có đủ điều kiện;

          – Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

           Điều 3. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

           Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– VP Chính phủ;
– VP Quốc hội;
– VP Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– TTr. Phạm Vũ Luận;
– Bộ phận “một cửa”;
– Lưu: VT, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 
Bành Tiến Long
Tags: 

Comments are closed.