Quyết định 67/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao;

Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/6/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2005-2010;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 27/3/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp chuyên đề về việc thông qua Đề án xã hội hoá giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 11 về việc sửa đổi một số nội dung  Đề án xã hội hoá giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án xã hội hoá giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006 – 2010;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Đề án xã hội hoá giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010 được phê duyệt tại Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007, cụ thể:

1. Chuyển đổi trường Trung học phổ thông Bán công Duy Tân sang trường công lập.

2. Giữ nguyên trường Tiểu học Lê Hồng Phong và trường mầm non Quang Trung (thị xã Kon Tum) là trường công lập.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trương Thị Ngọc Ánh

Tags: 

Comments are closed.