Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09/12/2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

________________

Số: 67/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 12  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học

khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học

___________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

                            

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học, bao gồm 11 chương trình khung của 11 ngành sau:

1.     Kỹ thuật Sinh học.

2.     Kỹ thuật Y sinh.

3.     Kỹ thuật Máy tính.

4.     Vật lý kỹ thuật.

5.     Kỹ thuật Tài nguyên nước.

6.     Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp.

7.     Kỹ thuật Cơ điện tử.

8.     Kỹ thuật Khai thác thuỷ sản.

9.     Kỹ thuật Tàu thuỷ.

10. Kỹ thuật Công trình biển.

11. Sư phạm Kỹ thuật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các  ngành có tên tại Điều 1 ở trình độ đại học. 

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Quyết định này Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Uỷ ban VHGD– TNTN&NĐ của Quốc hội;

– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

– Văn phòng Chính phủ;

– Ban Tuyên giáo TW;

-Bộ,UBND,tỉnh,thành phố có trường ĐH,CĐ; 

– Bộ Tư pháp (Cục K. Tr.VBQPPL);

– Kiểm toán Nhà nước;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ;

– Như Điều 4 (để thực hiện);

– Lưu VP, Vụ PC , Vụ GDĐH.  

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký) 

Phạm Vũ Luận

   
Tags: 

Comments are closed.