Quyết định 65/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11119-2002: Gas cylinders of Composite construction – Specification and test methods (Chai chứa khí bằng vật liệu composite – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp kiểm tra), gồm ba phần: ISO 11119-1:2002 Part1: Hoop Wrappped composite gas cylinders (Đai chai chứa khí bằng vật liệu Composite), ISO 11119-2:2002 Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metal liners (Sợi bọc gia cố chai chứa khí bằng vật liệu composite với các lớp kim loại chịu tải) và  ISO 11119-3:2002 Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metallic or non-metallic liners (sợi bọc gia cố chai chứa khí bằng vật liệu Composite với các lớp kim loại hoặc lớp phi kim loại chịu tải) làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite.

Điều 2. Trong quá trình sử dụng tiêu chuẩn quốc tế nêu tại Điều 1, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ quy định về bản quyền tiêu chuẩn quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng và các Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                                                                     

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg CP (để báo cáo);

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;

– Tòa án Nhân dân tối cao;

– Văn phòng TƯ Đảng;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Các tổ chức kỹ thuật được chỉ định KTCL;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư  pháp);

– Công báo; Website Chính phủ;

– Bộ LĐTBXH: BT, các TT, các đơn vị trực thuộc;

– Lưu VT,  Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Hồng Lĩnh

Tags: 

Comments are closed.