Quyết định 62/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 01/08/2008.

Quyết định số  62/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008 do Bộ Tài Chính ban hành về việc bãi bỏ điểm 8 mục iii phần c thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài Chính. QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 62/2008/QĐ-BTC NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2008  

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 8 MỤC III PHẦN C THÔNG TƯ SỐ 134/2007/TT-BTC

NGÀY 23/11/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


    Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;

    Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

    Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

    Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

    Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007./.

Tags: ,

Comments are closed.