Quyết định 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 57/2008/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về giá bán xăng và các loại dầu

__________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 23/6/2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng, dầu và một số mặt hàng thiết yếu khác;

Căn cứ Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 18/7/2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tưứong Chính phủ về phương án điều chỉnh giá xăng, dầu 6 tháng cuối năm 2008 và sửa đổi một số quy định của Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước được phép điều chỉnh giá bán lẻ xăng theo giá thị trường trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý, cụ thể: giá bán lẻ xăng tối đa ở nhiệt độ thực tế (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) tại các địa bàn gần cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 1) như sau:

Xăng không chì RON 92: 19.000đồng/lít

– Giá bán các chủng loại xăng khác do doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối quy định, trên cơ sở căn cứ vào chênh lệch về chất lượng, mức giá bán thực tế đối với từng chủng loại xăng trên cùng thị trường.

– Giá bán lẻ tại các địa bàn xa cảng nhập khẩu xăng (vùng 2) thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

Điều 2. Giá bán (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của một số chủng loại dầu chuẩn ở nhiệt độ thực tế tại địa bàn gần cảng nhập khẩu (vùng 1) được quy định thống nhất trong cả nước như sau:

 

Chủng loại

Giá bán buôn

(đồng/ki lô gam)

Giá bán lẻ

(đồng/lít)

– Điêden 0,25S

– Điêden 0,05S

– Dầu hoả

– Nhiên liệu đốt lò

(dầu ma dút) (FO N°2B)

 

13.000

15.900

15.950

20.000

 

– Mức giá bán các chủng loại dầu trên đây áp dụng cho các hộ sử dụng trực tiếp. Đối với giá dầu điêden, dầu hỏa, ma dút giao cho các đại lý, tổng đại lý bằng giá bán dầu cho các hộ tiêu dùng trực tiếp trừ mức thù lao đại lý được Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định tại Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

– Giá bán dầu dieden, dầu hỏa đối với các địa bàn xa cảng nhập khẩu (vùng 2) không vượt quá 2% giá bán tại vùng 1. Các địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2 thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

Giá các loại dầu diêden, dầu hỏa khác với các chủng loại dầu quy định trên đây do các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quy định căn cứ vào giá bán thực tế của các loại dầu chuẩn trên đây ở cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại dầu nêu trên.

Điều 3. Sau lần điều chỉnh giá xăng, dầu theo quyết định này, giá bán lẻ xăng, dầu hỏa, madút do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quyết định thực hiện theo cơ chế giá thị trường quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 06/6/2007 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng.

Điều 4. Địa điểm bán hàng:

– Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

– Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 5. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

– Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: có các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng, dầu nhằm hạ giá thành sản phẩm. Các đơn vị kinh doanh xăng, dầu phải tiếp tục tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện kiểm kê theo quy định hiện hành đối với hệ thống phân phối xăng dầu của đơn vị mình trước khi điều chỉnh giá bán, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt và không để xảy ra tiêu cực.

– Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm về giá bán và hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh các loại dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.

– Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu khác có trách nhiệm nhập khẩu xăng, dầu theo đúng tiến độ, thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định để đảm bảo đủ nguồn xăng, dầu cung ứng cho nhu cầu thị trường trong nước trong mọi tình huống.

– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra thực hiện giá bán các loại dầu tại địa phương mình, gắn việc kiểm tra giá bán với kiểm tra bảo đảm chất lượng và đơn vị đo lường hàng hóa tương ứng với giá bán, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định hiện hành hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 10 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2008 và thay thế Quyết định số QĐ 12/2008/QĐ-BTC ngày 25/2/2008 về giá bán xăng và các loại dầu của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:

– Văn phòng TW,

– Văn phòng Chủ tịch nước,

– Văn phòng Quốc hội,

– Văn phòng Chính phủ (2 bản – 1 bản đăng công báo,

– Ban Kinh tế TW Đảng,

– Tổng Liên đoàn Lao động VN,

– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN,

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

– Các Bộ:Công thương, KHĐT, GTVT, NN & PTNT,

– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

– Cục Quản lý thị trường,

– Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối,

– Các đơn vị thuộc BTC,

– Lưu: VT, Cục QLG.

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

 

Tags: , ,

Comments are closed.