Quyết định 55/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Vị trí, chức năng.

1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.

2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội. Kinh phí hoạt động của Cục do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về phòng, chống HIV/AIDS, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc để Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc để Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng quy định phân tuyến kỹ thuật, các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế làm thường trực về phòng chống HIV/AIDS của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

5. Quản lý, chỉ đạo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước; làm đầu mối quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS của các Bộ, ngành.

6. Quản lý, chỉ đạo và chủ trì tổ chức thực hiệncác nội dung sau:

a) Thông tin- giáo dục- truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS;

b) Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV;

c) Tư vấn, xét nghiệm HIV;

d) Dự phòngphơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

đ) Giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS;

e) Điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phối hợp phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và phòng, chống đồng nhiễm Lao/HIV;

g) Nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

h) Biên tập, xuất bản, phát hành “Tạp chí AIDS và cộng đồng”.

7. Chủ trì quản lý, chỉ đạo, điều phối và tổ chức triển khai các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

8. Tham mưu cho Bộ trưởng trong việc phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.

9. Chủ trì hoặc phối hợpvới các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật; tham gia các đoàn thanh tra về hoạt động chuyên ngành phòng, chống HIV/AIDS.

10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

11. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh traBộ Y tế trong việc quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của mạng lưới phòng chống HIV/AIDS tuyến dưới.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Cục

Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trư­ớc pháp luật về mọi hoạt động của Cục.

Các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm tr­ước Cục trưởng và trư­ớc pháp luật về nhiệm vụ đư­ợc phân công.

2.Tổ chức của Cục

a)Văn phòng Cục;

b)Phòng Kế hoạch – Tài chính;

c)Phòng Giám sát, theo dõi và đánh giá;

d)Phòng Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS;

đ) Phòng Can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV;

e)Phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng;

g)Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;

h)Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục: Tạp chí AIDS và cộng đồng.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục, các phòng trong Cục, Tạp chí AIDS và cộng đồng do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ công tác giữa Văn phòng Cục, các phòng trong Cục, Tạp chí AIDS và cộng đồng do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo Tạp chí AIDS và cộng đồng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục và các phòng thuộc Cục, lãnh đạo Tạp chí AIDS và cộng đồng được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Phòng, chống HIV/AIDS được xác định theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2005/QĐ-BYT ngày 26/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

Tags: 

Comments are closed.