Quyết định 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này QCVN  02:2008/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án Nhân dân tối cao;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

– Công báo; Website Chính phủ;

– Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– BCT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

– Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;

– Lưu: VT, PC, ATMT.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Huy Hoàng

Tags: 

Comments are closed.