Quyết định 4971/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 4971/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi,

phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm  2008 lần 2

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập 65 đoàn thanh tra coi thi, giám sát sao in đề thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Uỷ quyền cho các đại học, học viện, trường Đại học, Cao đẳng cử cán bộ, giảng viên tham gia lãnh đạo và thành viên đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1. Số lượng cán bộ được cử, thời gian và địa điểm thanh tra, giám sát theo sự điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có văn bản kèm theo).

Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm phân công cụ thể danh sách cán bộ thanh tra của cả đoàn thanh tra (huy động từ các trường đến mỗi tỉnh, thành phố) làm việc tại Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng in sao đề thi, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng phúc khảo.

Các đoàn thanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo thi của Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các đại học, học viện, các trường Đại học, Cao đẳng; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra,  Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên được cử theo Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

– Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

– Lưu: VT, TTr.                        

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Bành Tiến Long

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.