Quyết định 49/2008/QĐ-BCT ngày 29/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 – 2010;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

– Các Sở Công Thương;

– Công báo; Website Chính phủ;

– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

các đơn vị thuộc Bộ;

– Website Bộ Công Thương;

– Lưu: VT, TMĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

   Lê Danh Vĩnh

Tags: 

Comments are closed.