Quyết định 47/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực trang thiết bị y tế và đầu tư xây dựng công trình y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế

a)Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về mua sắm, quản lý, sử dụng, bảo quản, sửa chữa và kiểm định trang thiết bị y tế;

b)Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ kỹ thuật trang thiết bị y tế;

c)Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế;

d)Chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về trang thiết bị y tế trình cấp có thẩm quyền công bố; xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị y tế;

đ) Hướng dẫn triển khai thực hiện các mục tiêu của Chính sách Quốc gia về trang thiết bị y tế và Đề án nghiên cứu chế tạo sản xuất trang thiết bị y tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

e)Chủ trì tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký sản xuất, hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, hồ sơ đăng ký thông tin quảng cáo trang thiết bị y tế;

g) Chủ trì tổ chức thẩm định danh mục, cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị y tế các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thẩm địnhtrình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo các quy định của pháp luật;

h)Thường trực Hội đồng tư vấn trang thiết bị y tế của Bộ Y tế;

i)Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý trang thiết bị y tế;

k)Tham gia thực hiện công tác xã hội hoá trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, công tác điều động, thanh xử lý trang thiết bị y tế tại các đơn vị trực thuộc;

l)Làm đầu mối tổ chức công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động về đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

2. Lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng:

a)Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Quy trình quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế trên phạm vi toàn quốc;

b)Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế và thiết kế mẫu các công trình y tế. Hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu các công trình y tế theo thẩm quyền của Bộ Y tế;

c)Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ lập kế hoạch và thông báo kế hoạch khối lượng đầu tư xây dựng sau khi Bộ Y tế giao kế hoạch vốn cho các đơn vị;

d)Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế;

đ) Chủ trì thẩm tra, thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quyết định chuẩn bị đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình theo thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;

e)Chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu cho các gói thầu xây dựng, cải tạo các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế;

g) Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

h)Tham gia với Vụ Kế hoạch – Tài chính trong việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư và xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các nhiệm vụ khác

a)Làm đầu mối tổ chức và phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thuộc chuyên ngành trang thiết bị và công trình y tế;

b)Làm đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động chuyên ngành trang thiết bị và công trình y tế của các đơn vị (Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, Viện Trang thiết bị và Công trình y tế,hệ thốngTrường Kỹ thuật thiết bị y tế, Hội thiết bị y tế Việt nam);

c)Phối hợp triển khai công tác hội nhập, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế;

d)Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Vụ trưởng.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

Tags: 

Comments are closed.