Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc

liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định

––––––

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

– Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cước kết nối nội tỉnh đối với liên lạc đường dài liên tỉnh (PSTN hoặc VoIP):

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh (PSTN hoặc VoIP) tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả mạng nội tỉnh (xuất phát và kết cuối) cước kết nối nội tỉnh 270 đồng/phút.

Điều 2. Cước kết nối nội tỉnh đối với liên lạc điện thoại từ mạng di động (di động toàn quốc và di động nội tỉnh) vào mạng cố định:

a) Trường hợp mạng di động kết nối trực tiếp với mạng nội tỉnh, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả mạng nội tỉnh cước kết nối 270 đồng/phút.

b) Trường hợp mạng di động kết nối với mạng nội tỉnh thông qua mạng điện thoại PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau:

– Trả mạng nội tỉnh cước kết nối 270 đồng/phút;

– Trường hợp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng nội tỉnh thì trả mạng PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau:

+ Trường hợp mạng di động kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (01 Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng di động kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (02 Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng di động kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (03 Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút;

– Trường hợp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng nội tỉnh thì cước kết nối trả mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Điều 3. Các mức cước kết nối qui định tại Quyết định này áp dụng cho cả liên lạc vào giờ thấp điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các qui định trước đây trái với các qui định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

Như Điều 5;

Bộ trưởng (để b/c);

Các thứ trưởng BTTTT;

Bộ Tài chính (Cục quản lý giá);

Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc BTTTT;

Các doanh nghiệp viễn thông;

Công báo;

– Website Chính phủ;

– Lưu: VT, Vụ VT.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Nam Thắng

 

Tags: , , ,

Comments are closed.