Quyết định 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Bộ, ngành có trường trung cấp chuyên nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội;

– UB VHGDTTN-NĐ Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo TW;

– BT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

– Kiểm toán nhà nước;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GDĐT;

– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

Bành Tiến Long

Tags: ,

Comments are closed.