Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

_______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1447/ 1994/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế trường, lớp mầm non tư thục và các văn bản khác về giáo dục mầm non tư thục và Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội; 

Văn phòng Chính phủ;

– Uỷ ban VHGD -TTN&NĐ của Quốc hội;

– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Bộ Tư pháp ( Cục K.Tr.VBQPPL);

– Công báo;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Vinh Hiển

Tags: , ,

Comments are closed.