Quyết định 23/2008/QĐ -BCT ngày 31/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối tại Điều 1

Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Công Thươngvề lượng hạn ngạch thuế quan

đối với hàng nhập khẩu năm 2008

 _____


 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

 
 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2008 tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008 thêm 200.000 tấn (hai trăm ngàn tấn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;

– Viện KSND tối cao;

– Toà án ND tối cao;

– Cơ quan TW của các Đoàn thể;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Các Sở Công Thương;

– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng

các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;

– Lưu: VT, XNK (15).

Tags: , ,

Comments are closed.