Quyết định 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà Xuất bản Bưu điện,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Bộ Nội vụ;

– Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

– Công an TP Hà Nội;

– Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội;

– Lưu: VT,TCCB.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Doãn Hợp


 

Lê Doãn Hợp

Tags: , , ,

Comments are closed.