Quyết định 18/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21/07/2008.

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu,

cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã,

thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

______

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc bản đồ;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vệc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1200/TTr-STC ngày 13 tháng 5 năm 2008 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 919/TTr-STNMT ngày 07 tháng 7 năm 2008,

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre được áp dụng cho đơn vị sự nghiệp, tổ chức có đủ điều kiện hoạt động đo đạc bản đồ được quy định tại Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ; sử dụng thiết bị toàn đạc điện tử; công nghệ lập bản đồ số khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao và đặt hàng.

Đối với đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính áp dụng cho các tổ chức, cá nhân không nằm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thì các tổ chức cá nhân thoả thuận với đơn vị đo đạc để thực hiện, nhưng mức tối đa không vượt định mức kinh tế – kỹ thuật được quy định tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc bản đồ.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện đơn giá ban hành kèm theo quyết định này. Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có những biến động về đơn giá.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các văn bản sau đây:

1. Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho phép Sở Địa chính thu các loại dịch vụ địa chính theo yêu cầu của người sử dụng;

2. Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc bổ sung điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Quyết định số 1184/QĐ-UB ngày 06 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh mức thu các loại dịch vụ địa chính theo Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Công văn số 279/TCVG-NS ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Sở Tài chính – Vật giá về việc duyệt đơn giá thu các hoạt động đo đạc bản đồ của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính đã được UBND tỉnh phê duyệt số 490/UB-D ngày 28 tháng 3 năm 2002;

5. Công văn số 2485/UBND-TMXDCB ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đơn giá đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Công văn số 830/TC-VG ngày 09 tháng 12 năm 1997 của Sở Tài chính -Vật giá về việc quản lý tài chính đối với nguồn thu dịch vụ địa chính theo Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt số 3010/UB-D ngày 15 tháng 12 năm 1997./.

 

 

Nơi nhn:

-Như điều 4;

-Bộ Tài chính ( để báo cáo);

-TT.TU; TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);

-CT, các PCT.UBND tỉnh;

-Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

-Đoàn ĐBQH tỉnh;

-MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;

-Sở Tư pháp (tự kiểm tra);

-Website Chính phủ;

-VKSND tỉnh; TAND tỉnh;

-Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);

-Báo ĐK; Đài PT-TH tỉnh;

-Phòng Tiếp dân (để niêm yết);

-N/c TM-XDCB,TH, CNLTS;

-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Bảo

Tags: , , , ,

Comments are closed.