Quyết định 178/QĐ-TTg ngày 10/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Trần Mai Hưởng

giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

___________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/ 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 5353-CVNS/BTCTW, ngày 06/02/2009;

Xét đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam tại văn bản số 26-TTr/BCS, ngày 24/7/2008; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 59/TTr-BNV, ngày 8/9/ 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Mai Hưởng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Trần Mai Hưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Ban Bí thư (để b/c);

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– Ban Tổ chức Trung ương;

– VPCP: BTCN, các PCN,

 các Vụ KGVX, TH, HC, TTĐT, VPBCS (2);

– Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: 

Comments are closed.