Quyết định 174/QĐ-TTG ngày 31/12/2008

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

  Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  VPBCĐ TW về phòng chống tham nhũng;

  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

  Văn phòng Chủ tịch nước;

  Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

  Văn phòng Quốc hội;

  Toà án nhân dân tối cao;

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  Kiểm toán nhà nước;

  Uỷ ban Giám sát tài chính QG;

  Ngân hàng Chính sách xã hội;

  Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;

  VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, KGVX(5b). M

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 Nguyễn Thiện Nhân

Tags: 

Comments are closed.