Quyết định 168/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/12/2008

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Công an,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh gồm:

1. Tin, tài liệu về những nội dung trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa được cấp có thẩm quyền kết luận; các tài liệu có liên quan đến thân thế, sự nghiệp của các cán bộ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh lưu giữ, quản lý theo chức năng, chưa công bố hoặc không công bố.

2. Các đề tài, công trình khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ giao Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu phục vụ công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết quả nghiên cứu có nội dung liên quan đến chế độ chính trị, quốc phòng và an ninh chưa công bố hoặc không công bố.

3. Những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các hoạt động của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chưa công bố hoặc không công bố.

4. Những tin, tài liệu có sử dụng tin, tài liệu, số liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của cơ quan khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: 

Comments are closed.