Quyết định 1671/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP, ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP  ngày 13 tháng 06 năm 2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP  ngày 07 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP  ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-VPCP, ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ” và Đề án “Xây dựng và nâng cấp hệ thống chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008 – 2010”;

Căn cứ Hồ sơ thẩm định kèm theo Biên bản họp ngày 23 tháng 12 năm 2008, của Hội đồng thẩm định dự án “Xây dựng và nâng cấp hệ thống, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010”;

Xét đề nghị của Trung tâm tin học tại tờ trình số 212/VPCP-TTTH ngày 29 tháng 12 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt đề án “Xây dựng và nâng cấp hệ thống chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đề án: “Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010”

2. Chủ đầu tư:  Văn phòng Chính phủ.

3. Tổ chức lập đề án: Trung tâm tin học – Văn phòng Chính phủ.

4. Chủ nhiệm lập dự án: TS. Nguyễn Công Hóa – Giám đốc Trung tâm tin học – Văn phòng Chính phủ.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Xây dựng hệ thống, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010 để:

– Phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Chính phủ;

– Phục vụ công tác quản lý nội bộ của Văn phòng Chính phủ.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010 gồm các thành phần sau:

a- Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc,

b- Hệ chương trình gửi nhận văn bản với các cơ quan hành chính nhà nước,

c- Hệ chương trình quản lý khai thác cơ sở dữ liệu tổng hợp,

d- Cổng giao diện Web-Portal VPCP và thư điện tử,

đ- Chương trình quản lý cán bộ,

e- Hệ chương trình quản lý tài chính và  tài sản,

ê- Chương trình quản lý cán bộ và khách vào ra cơ quan,

g- Chương trình quản lý lịch công tác và giao ban của lãnh đạo VPCP,

h- Chương trình hỗ trợ Vụ Thư ký- Biên tập,

i- Chương trình quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của VPCP,

k- Chương trình quản lý và tìm kiếm hồ sơ lưu trữ,

l- Chương trình quản lý chương trình công tác của Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

m- Hệ chương trình tính toán phân tích, dự báo, định hướng vĩ mô hỗ trợ Văn phòng Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

7. Địa điểm xây dựng, triển khai:

a- Trụ sở Chính phủ /Văn phòng Chính phủ.

b- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (phối hợp thực hiện phần có liên quan).

c- Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phối hợp thực hiện phần có liên quan).

8. Phương thức triển khai:

Trung tâm tin học chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ, cùng với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng các Đề án, dự án ứng dụng cụ thể nêu trên theo quy định hiện hành trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt, tổ chức triển khai theo quy định.

9. Tổng mức đầu tư của đề án (dự toán):

Tổng cộng: 4.250.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước:

– Vốn phân bổ theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008; Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 2009- 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

– Vốn từ kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008-2010.

Điều 2: Trung tâm tin học có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan xây dựng các Đề án, dự án cụ thể nêu tại Điều 1 Quyết định này. Trình phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện theo đúng chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm tin học, Cục trưởng Cục Quản trị, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– VPCP: BTCN, các PCN;

– Các Vụ, Cục, đơn vị;

– Lưu: VT, TTTH (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Trần Quốc Toản

 

Tags: 

Comments are closed.