Quyết định 16/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức các Khối giao ước thi đua và

Bảng tiêu chuẩn chung hướng dẫn chấm điểm thi đua của tỉnh Yên Bái

————————  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 170/TTr- SNV ngày 17 tháng 7 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức các Khối giao ước thi đua và Bảng tiêu chuẩn chung hướng dẫn chấm điểm giao ước thi đua của tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 651/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức các Khối giao ước thi đua và ban hành Bảng tiêu chuẩn chung hướng dẫn chấm điểm thi đua của tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trong Khối giao ước thi đua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Hội đồng TĐKT Trung ương;

– Ban TĐKT Trung ương;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

– TT – Tỉnh uỷ;

– TT – HĐND tỉnh;

– TT – UBND tỉnh;

– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

– TT – Uỷ ban MTTQ tỉnh;

– Các Ban thuộc Tỉnh uỷ;

– Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;

– Các Văn phòng: Tỉnh uỷ; Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

– Như điều 3 QĐ;

– Phó VPUBND tỉnh (TH, NC);

– Website Chính phủ;

– Trung tâm Công báo tỉnh;

– Lưu: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tags: , , ,

Comments are closed.