Quyết định 155/2009/QĐ-TTg ngày 09/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại tờ trình số 06/TTr-BXD ngày 07 tháng 01 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế), tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tính chất:

– Là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: công nghiệp – thương mại – dịch vụ – du lịch – đô thị và nông lâm nghiệp.

– Là cửa ngõ giao thương quốc tế và đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế trên hành lang kinh tế Đông – Tây.

– Là trung tâm kinh tế văn hoá dịch vụ du lịch của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ.

2. Mục tiêu:

– Cụ thể hoá Đề án Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến 2020.

– Xây dựng một Khu kinh tế có các khu chức năng và hạ tầng đô thị đồng bộ, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, khai thác tối đa các lợi thế sẵn có về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ theo định hướng xuất khẩu.

– Phát triển Khu kinh tế thành đầu mối giao lưu kinh tế và hợp tác quốc tế quan trọng.

– Xây dựng Khu kinh tế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bố trí dân cư, hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị, bảo đảm phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc dân tộc.

– Làm cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch chi tiết các khu chức năng, thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3. Vị trí và phạm vi nghiên cứu:

– Vị trí: phía Bắc giáp xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn; phía Nam giáp huyện Vũ Quang; phía Đông giáp các xã: Sơn Lĩnh, Sơn Diệm, huyện Hương Sơn; phía Tây giáp tỉnh Bôlykhămxay, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

– Phạm vi nghiên cứu: toàn bộ địa giới hành chính các xã: Sơn Kim I, Sơn Kim II, Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Quy mô dân số và đất đai:

a) Quy mô dân số:

+ Hiện trạng 2007: dân số 21.725 người.

+ Dự báo đến 2015: dân số khoảng 30.000 người.

+ Dự báo đến 2025: dân số khoảng 50.000 người.

b) Quy mô đất đai:

Tổng diện tích tự nhiên của Khu kinh tế khoảng 56.685 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch xây dựng khoảng 12.500 ha.

5. Các chỉ tiêu cơ bản:

Áp dụng tiêu chuẩn quy phạm trên cơ sở tiêu chí đô thị loại IV được quy định tại Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị.

6. Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch:

a) Phân khu chức năng:

Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo gắn liền với khu thương mại và công nghiệp Hà Tân, khu vực du lịch sinh thái Nước Sốt – Sơn Kim, khu vực đô thị phát triển tập trung tại thị trấn Tây Sơn mở rộng… Tính toán xác định vị trí và quy mô phát triển cho từng khu chức năng cụ thể.

b) Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

– Xác định vị trí và tổ chức không gian các khu trung tâm đô thị, các vùng kiến trúc cảnh quan có tầm quan trọng trong Khu kinh tế như các trung tâm, các cửa ngõ vào Khu kinh tế, các tuyến phố trục không gian chính, các khu vực quảng trường, cây xanh…. đề xuất tổ chức không gian và tạo các điểm nhấn trong đô thị.

– Tổ chức không gian khu vực cửa khẩu phù hợp với chức năng cửa khẩu quốc tế, phù hợp yêu cầu giao thương quốc tế và an ninh quốc phòng.

– Tổ chức không gian các điểm dân cư nông thôn, đáp ứng yêu cầu về nâng cao điều kiện sống đồng thời giữ vững được bản sắc riêng của các dân tộc trong vùng.

c) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

– Giao thông: bảo đảm gắn kết với hệ thống hạ tầng quốc gia liên quan, có sự kết nối với các khu vực trọng điểm kinh tế của nước bạn Lào, đáp ứng yêu cầu về an ninh, quốc phòng khu vực biên giới.

– Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: quy hoạch hệ thống thoát nước thải; xác định vị trí, quy mô các trạm xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn môi trường.

– Xác định cao độ nền xây dựng: bám sát địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa việc san gạt, đào đắp. Đề xuất các giải pháp phòng, chống thiên tai lũ lụt, sạt lở, tôn tạo cảnh quan môi trường.

– Cấp nước: khảo sát đánh giá về tài nguyên nước trên địa bàn, khả năng về trữ lượng và chất lượng nước để có các giải pháp cấp nước phù hợp và bảo vệ nguồn nước.

– Cấp điện: xác định nguồn và các giải pháp cấp điện cho Khu kinh tế tương ứng với các dự án phát triển nguồn điện lưới của quốc gia. Xem xét phát triển các nguồn điện từ thuỷ điện nhỏ trong khu vực.

– Bưu chính, viễn thông: xác định quy mô, vị trí các trạm và các mạng truyền dẫn, di động,….

Triển khai đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch, các dự án, kế hoạch phát triển trong Khu kinh tế theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, bảo đảm giữ gìn môi trường, sinh thái và cảnh quan khu vực, phát triển ổn định, bền vững, đặc biệt đối với vùng du lịch Sơn Kim (Nước Sốt) và khu vực biên giới Việt – Lào.

d) Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư:  

  Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phù hợp với dự báo nguồn lực; dự thảo Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

7. Hồ sơ sản phẩm quy hoạch:

Thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

8. Tổ chức thực hiện:

–  Cơ quan quản lý dự án quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

–  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

– Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Bộ Xây dựng.

– Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

– Thời gian lập quy hoạch: 12 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế; phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,

  Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài chính,

  Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công thương,

  Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao;

– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;

– Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ: KTTH, NC, ĐP;

– Lưu: Văn thư, KTN (5b). XH 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

   Hoàng Trung Hải

Tags: 

Comments are closed.