Quyết định 1408/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 04/12/2008


BỘ TRƯỞNG B XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính nội dung Mẫu chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản quy định tại Phụ lục 4 và 5 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD như sau:

1. Bổ sung dòng ” Số chứng chỉ :……..” vào trang 2 Phụ lục 4 và 5 của Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD.

2. Về kích thước chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản áp dụng thống nhất là 85mm x 125mm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– HĐND, UBND, Sở XD, Sở TN-MT-Nhà đất

  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Website Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;

– Công báo;

– Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Trần Nam

Tags: 

Comments are closed.