Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức – cán bộ

_________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 04 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định, Quyết định và Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về tổ chức – cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 576-QĐ/TU ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1765/SNV-CCVC, ngày 10 tháng 11 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức – cán bộ tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức – cán bộ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Ban

Tags: 

Comments are closed.