Quyết định 127/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2008

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giám sát Giao dịch Chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

   Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

   Văn phòng Quốc hội;

   Văn phòng Chủ tịch nước;

   Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;

   Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;

   Toà án Nhân dân tối cao;

   Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao;

   UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

   Công báo;

   Website Chính phủ;

   Công báo,

   Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

   Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;

   Lưu: VT, UBCKNN.

KT.  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Xuân Hà
Tags: 

Comments are closed.