Quyết định 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ – CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình về tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Website Chính phủ;

– Công báo;

– Kiểm toán nhà nước;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Website Bộ Tài chính;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Lưu: VT (2b), TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 Phạm Sỹ Danh

Tags: , ,

Comments are closed.