Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24/12/2008

Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước,

 

 QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký, nhà đầu tư nước ngoài và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Toà án Nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Công báo, Website Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Sở giao dịch chứng khoán;

– Trung tâm giao dịch chứng khoán;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Xuân Hà

 

Tags: ,

Comments are closed.