Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/07/2008

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

 

Số: 12/2008/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Quy chế phát ngôn

và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT

ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

_______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 và Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau: “Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, có quyền và nghĩa vụ phát ngôn, cung cấp thông tin, giải thích cho cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đó”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

Như điều 3;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Văn phòng Chính phủ;

– Website Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Các Thứ trưởng;

– Công báo;

– Lưu VT, TTTT.

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hồ Nghĩa Dũng

 

Tags: , ,

Comments are closed.