Quyết định 1016/QĐ-TTg ngày 29/07/2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Tờ trình số 3327/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 984/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 7 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 4 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10.

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tags: ,

Comments are closed.