Quyết định 1014/QĐ-TTg ngày 29/07/2008.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (Tờ trình số 278/TTr-HCVN ngày 25 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 860/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể và 25 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– TCty Hoá chất Việt Nam;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Mai (10 b).

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

1. Phòng Điều độ Sản xuất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

2. Xưởng Tổng hợp Amôniắc (NH3), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

3. Xưởng Đo lượng tự động hoá, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

4. Phòng Kỹ thuật công nghệ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

5. Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

6. Xí nghiệp Phân bón Bình Điền 1, Công ty Phân bón Miền Nam, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

7. Xí nghiệp Phân bón Chánh Hưng, Công ty Phân bón Miền Nam, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

8. Xí nghiệp Phân bón Cửu Long, Công ty Phân bón Miền Nam, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

9. Trường Trung học Công nghiệp Hoá chất, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

10. Phòng Kế hoạch, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

11. Xí nghiệp Cao su Tân Bình, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

12. Ông Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Nhà máy tuyển Tằng Loỏng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatít Việt Nam, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

13. Ông Nguyễn Quang Khanh, Trưởng phòng Phòng Sáng kiến – Khoa học, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

14. Bà Đỗ Thị Hoàn, Trưởng phòng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

15. Ông Nguyễn Văn Đinh, Phó Phòng Cơ khí, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

16. Ông Doãn Hồng Hiển, Giám đốc xưởng Tạo khí, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

17. Ông Đàm Công Đoàn, Tổ trưởng sản xuất, Xưởng tạo khí Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

18. Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

19. Ông Trần Văn Bá, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

20. Ông Phạm Tiến Chức, Giám đốc Xí nghiệp Phân bón Bình Điền, Công ty Phân bón Miền Nam, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

21. Ông Nguyễn Văn Thìn, Phó Giám đốc Công ty Phân bón Miền Nam, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

22. Ông Đào Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

23. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

24. Ông Đinh Công Trường, Đốc công Xí nghiệp Nước, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

25. Ông Vũ Xuân Hồng, Giám đốc Xí nghiệp NPK1, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

26. Ông Dương Văn Đắc, Giám đốc Xí nghiệp Supe 2, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

27. Ông Nguyễn Triển, Đốc công Xí nghiệp Supe 2, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

28. Ông Ngô Văn Thành, Phó Giám đốc Xí nghiệp Supe 1, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

29. Ông Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc Xí nghiệp Phân bón và Hoá chất Hải Dương, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

30. Ông Hoàng Tuấn Tần, Giám đốc Xí nghiệp NPK 2, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

31. Bà Lương Thị Kiều Oanh, Cán bộ phòng kỹ thuật Công nghệ, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

32. Ông Nguyễn Duy Nhất, Phó Chánh Văn phòng, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

33. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động Tiền lương, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

34. Ông Nguy��n Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Đào tạo, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

35. Ông Trần Văn Chuyên, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

36. Ông Quách Đình Diệu,Giám đốc Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tags: ,

Comments are closed.