Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 29/07/2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Tờ trình số 850/TTr-HHVN ngày 18 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 950/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 7 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho :

Sỹ quan, thuyền viên Tàu Hà Tây thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Đã có hành động dũng cảm cứu nạn 27 thuyền viên tàu nước ngoài (Jordan).

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Tổng CTy Hàng Hải Việt Nam;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b)

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tags: ,

Comments are closed.